Reglement Adoptie Grafmonumenten

Algemeen
Op de begraafplaatsen in Oosterwolde en Fochteloo staan veel bijzondere monumenten.
Bijzonder omdat
– ze van een bijzonder materiaal zijn gemaakt, of
– ze een bijzondere vormgeving hebben, of
– ze een bijzonder grafopschrift hebben, of
– het om bijzondere personen gaat.
De Stichting noemt dergelijke monumenten ‘beeldbepalend’ vanwege het uiterlijk (vormgeving, materiaal, opschrift) óf omdat ze iets zeggen over (een tijdsbeeld van) de lokale geschiedenis.

De Stichting spant zich in om zoveel mogelijk van dergelijke monumenten in stand te houden.
Dat betekent dat zij, indien de grafrechten door de rechthebbende (meestal een nabestaande) niet meer worden verlengd, in overweging neemt om de monumenten in eigen beheer te nemen.
Vanwege de financiële consequenties (onder andere: onderhoud van dergelijke monumenten) moet de Stichting de lijst van Beeldbepalende Grafmonumenten die zij in eigen beheer heeft, in aantal beperkt houden.

Om beeldbepalende monumenten, waar de Stichting geen zorg voor kan dragen, toch te behoeden voor verwijdering heeft zij de mogelijkheid van adoptie in het leven geroepen.
Bij deze vorm van adoptie is er geen sprake van het verkrijgen van grafrechten. Het gaat alleen om het adopteren van het grafmonument op het betreffende graf.

Voorwaarden

Adopteren kan alleen van monumenten die door de Stichting op de lijst Beeldbepalende monumenten zijn geplaatst.

Het betreft alleen de adoptie van het monument. Degene die het monument adopteert krijgt geen grafrechten. Dat houdt in dat er niet opnieuw in het graf begraven mag worden.
Voor eventuele aanpassing van het monument (bijvoorbeeld het verwijderen van een voorplaat) is voorafgaande toestemming van het bestuur vereist.
De monumenten en verdere grafbedekking moeten door degene die het graf heeft geadopteerd in goede staat worden gebracht en gehouden.

De Stichting heeft het recht om een QR-code bij geadopteerde monumenten te plaatsen met een verwijzing naar haar website, waar in voorkomende gevallen meer informatie over het monument en/of de begravene vermeld wordt.

Adoptie staat niet open voor rechthebbenden die afstand doen van de grafrechten om vervolgens, aansluitend of na enige tijd, over te gaan op de goedkopere vorm van adoptie van de monumenten.

Tarief

Het adoptietarief voor de duur van tien jaren wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Het tariefpeil 2022 bedraagt € 100 per monument.
De inkomsten van adoptie worden door de Stichting gereserveerd voor het onderhoud van de beeldbepalende monumenten die zij in eigen beheer heeft.